سوالات درس زبان و ادبیات فارسی سال چهارم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس زبان و ادبیات فارسی سال چهارم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس زمین شناسی سال چهارم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس زمین شناسی سال چهارم متوسطه (رشته تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ریاضی گسسته سال چهارم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس ریاضی گسسته (رشته ریاضی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس دیفرانسیل سال چهارم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس دیفرانسیل سال چهارم متوسطه (رشته ریاضی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ریاضی عمومی سال چهارم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس ریاضی عمومی سال چهارم متوسطه (رشته تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس شیمی چهارم متوسطه دی ماه95-94 به همراه پاسخنامه

سوالات دی ماه درس شیمی چهارم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی )دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات دی ماه درس هندسه تحلیلی (رشته ریاضی ) سال تحصیلی95-94

سوالات دی ماه درس هندسه تحلیلی (رشته ریاضی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات دی ماه درس زیست شناسی چهارم متوسطه

سوالات دی ماه درس زیست شناسی چهارم متوسطه دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات دی ماه درس فیزیک پیش دانشگاهی سال تحصیلی1395-1394

سوالات دی ماه درس فیزیک (مشترک ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس شیمی سال چهارم متوسطه دبیرستان غیر انتفاعی امام امیرالمومنین(ع)

سوالات درس شیمی سال چهارم متوسطه دبیرستان غیر انتفاعی امام امیرالمومنین(ع) سال تحصیلی 94-93 (رشته ریاضی و تجربی)