سوالات درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس فیزیک 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درسآمار سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس آمار سال سوم متوسطه (رشته ریاضی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس تاریخ سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس تاریخ (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس زبان زمین شناسی سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس زمین شناسی سال سوم متوسطه (رشته تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس هندسه2 سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس هندسه دو سال سوم متوسطه (رشته ریاضی و ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس زبان خارجه سال سوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس زبان خارجه سال سوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ریاضی3 سال سوم متوسطه دی ماه95-94 به همراه پاسخنامه

سوالات دی ماه درس ریاضی3 (رشته تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس حسابان سال سوم متوسطه دی ماه95-94 به همراه پاسخنامه

سوالات دی ماه درس حسابان (رشته ریاضی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس جبر و احتمال سوم متوسطه دی ماه95-94 به همراه پاسخنامه

سوالات دی ماه درس جبر و احتمال (رشته ریاضی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس زیست شناسی سوم متوسطه دی ماه سال 95-94

سوالات دی ماه درس زیست شناسی سال سوم متوسطه (رشته تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد: