کادر آموزشی

 

سمت

 

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

سمت


نام ونام خانوادگی

ردیف

دبیرشیمی

حمید  جوادیان

24

مدیر

سیدمحمود بنی طبا

1

دبیرزیست

ابوالقاسم  جعفری

25

معاون آموزشی

رحمت  اله امینی

2

دبیرورزش

حسن جعفری

26

معاون آموزشی

سیدمجتبی  احمدی

3

دبیرادبیات فارسی

سیدناصر خشوعی

27

معاون

احمد     زمانی

4

دبیرحسابان

محمد حمیدی

28

معاون پرورشی و فناوری

امیر رضا    کشانی

5

دبیرفیزیک

محمدرضا  رضازاده

29

حسابدار

عبدالرسول ذره

6

دبیرزبان خارجه

سیدغیاث الدین  رضویان

30

خدمتگذار

محمد    صادقی

7

دبیرادبیات

محمدحسن زعفرانی

31

خدمتگذار

سیدسعید   بنائی

8

دبیرورزش

محمود   سلطانی

32

مسئول آزمایشگاه

حسین    یعقوبی

9

دبیرشیمی

بهروز  سعیدی

33

مشاور

سیروس  اسدیان

10

دبیرریاضی

حسن شفیعیون

34

مشاوره

منوچهر  رجایی

11

دبیرریاضی

محمد حسین صادقی

35

دبیرریاضی

جواد  اسدی

12

دبیرعربی

محمدعلی صادقیان

36

دبیرپرورشی

علیرضا   اشکبوس

13

دبیرفیزیک

احمد علی عظیمی

37

دبیرمعارف

حسین آذین

14

دبیرمعارف

ناصرفرنیا

38

دبیرعربی

سید محسن  احمدی

15

دبیرکامپیوتر

عبدالرسول قریشی

39

دبیرفیزیک

احمد امینی

16

دبیرریاضی

محمد علی  کلوشانی

40

دبیرجبر

مهدی  امیری

17

دبیراجتماعی

علی  کیقبادی

41

دبیرفیزیک

حسن  ابراهیمی

18

دبیرزیست

احمد  مطلب زاده

42

دبیرهندسه

ایاز بهرامی

19

دبیرپرورشی

احمد  مهرشاد

43

دبیرشیمی

محمدحسن باقری

20

دبیرادبیات فارسی

علیرضا    مهدی زاده

44

دبیرزبان خارجه

محمدرضا  بطلانی

21

دبیرادبیات فارسی

نعمت اله  یوسفی

45

دبیردفاعی

فتح اله کریمی

22

دبیرمعارف

حسین  مزروعی

46

دبیرریاضی

امیرنظام تقی زاده

23