مقام های ورزشی مدرسه

 کسب مدال طلای دو1500متر توسط علی جلوانی

مدال طلای دو400متر و مدال نقره دوامداد توسط جواد طاهر زاده

مدال برنز دو200متر و مدال نقره دو امداد توسط محمدحسین شیخ حسینی

مدال نقره پرتاب گوی توسط ابراهیم مظاهری

مدال برنز دو100متر و مدال نقره دو امداد توسط کامران جعفری

مدال برنز دو200متر و مدال نقره دو گروهی توسط محسن امینی