سوالات درس زیست شناسی سال دوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس زیست شناسی سال دوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس دینی سال دوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس دینی سال دوم  متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد

سوالات درس فیزیک 2 سال دوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس فیزیک2 (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ادبیات فارسی سال دوم متوسطه دی ماه95-94 همراه با پاسخنامه

سوالات دی ماه درس ادبیات فارسی سال دوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ریاضی2 سال دوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس ریاضی2(رشته ریاضی و تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس ادبیات فارسی3 سال سوم متوسطه دی ماه95-94 به همراه پاسخنامه

سوالات دی ماه درس ادبیات فارسی3 (رشته ریاضی و تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس هندسه2 سال دوم متوسطه دی ماه95-94

سوالات دی ماه درس هندسه2 (رشته ریاضی و تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات درس جغرافیا دوم متوسطه دی ماه سال 95-94

سوالات دی ماه درس جغرافیا سال دوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات و پاسخنامه درس زبان فارسی دوم متوسطه دی ماه سال 95-94

سوالات دی ماه درس زبان فارسی دوم متوسطه (رشته ریاضی و تجربی ) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد:

سوالات دی ماه درس عربی2 در سال تحصیلی95-94

سوالات دی ماه درس عربی2 (مشترک ریاضی و تجربی) دبیرستان و پیش دانشگاهی امام امیرالمومنین(ع) در سال تحصیلی 1395-1394 به پیوست ذیل می باشد: