کادر اداری

سمت های اداری مدرسه

مدیر آقای سید محمود بنی طبا
معاونت آموزشی پایه اول و چهارم آقای سید مجتبی احمدی
معاونت آموزشی پایه دوم و سوم آقای رحمت اله امینی
معاونت اجرایی آقای احمد زمانی
معاونت پرورشی و فناوری اطلاعات آقای یاسر مزروعی
خدمتگزار آقای بنایی
خدمتگزار آقای صادقی