دبیرستان غیردولتی پسرانه امام امیرالمومنین (علیه السلام) اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه غیردولتی امام امیر المومنین (علیه السلام )سال تحصیلی99-98

برنامه هفتگی دبیرستان پسرانه غیردولتی امام امیر المومنین (علیه السلام )سال تحصیلی99-98 به پیوست می باشد:

برنامه امتحانات شهریور98

برنامه هفتگی دبیرستان امام امیرالمومنین درسال98-97

برنامه هفتگی دبیرستان امام امیرالمومنین درسال98-97

فایل های ضمیمه :

برنامه امتحانات نهایی خرداد97

برنامه امتحانات نهایی خرداد97 به پیوست فایل ذیل می باشد: